Stäng meny
Sensorsystem Sensorsystem Processinstrument Processinstrument
Processinstrument (1612 resultat) Visa alla
Tryckmätning Tryckmätning Flödesmätning Flödesmätning Nivåmätning Nivåmätning Temperatur- och fuktmätning Temperatur- och fuktmätning Processanalys Processanalys Processkontroll och övervakning Processkontroll och övervakning Systemkomponenter Systemkomponenter
Styrningsteknik Styrningsteknik
Styrningsteknik (244 resultat) Visa alla
LOGO! Modulära styrsystem LOGO! Modulära styrsystem SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Operatörspaneler HMI Operatörspaneler IO-Link IO-Link
IO-Link (24 resultat) Visa alla
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeringsverktyg IO-Link programmeringsverktyg
IoT-komponenter IoT-komponenter
IoT-komponenter (12 resultat) Visa alla
IoT-gateways IoT-gateways
Övriga komponenter Övriga komponenter
Övriga komponenter (25 resultat) Visa alla
Industriella USB-minnen Industriella USB-minnen Programvara Programvara
Säkerhetsteknik Säkerhetsteknik
Säkerhetsteknik (649 resultat) Visa alla
Säkerhetsgivare Säkerhetsgivare Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare Felsäkra styrsystem Felsäkra styrsystem Säkerhetslås Säkerhetslås Enheter för säkerhetsinmatning Enheter för säkerhetsinmatning Säker drivteknik Säker drivteknik
Industriell kommunikationsteknik Industriell kommunikationsteknik Mät- & Reglerteknik Mät- & Reglerteknik Kontroll och signalering Kontroll och signalering Kopplingsteknik Kopplingsteknik Ventiler och industriarmaturer Ventiler och industriarmaturer
Ventiler och industriarmaturer (36 resultat) Visa alla
Magnetventiler
Magnetventiler (36 resultat) Visa alla
2/2-vägsventiler 2/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler
Skyddsteknik Skyddsteknik Drivteknik Drivteknik Kapslingar Kapslingar Industribelysning Industribelysning Anslutningsteknik Anslutningsteknik Spänningsförsörjning Spänningsförsörjning Verktyg Verktyg Automation24 profilbutik Automation24 profilbutik ERBJUDANDEN ERBJUDANDEN
ERBJUDANDEN (1 resultat) Visa alla
Utförsäljning Utförsäljning
Utförsäljning (1 resultat) Visa alla
SALE - Programvara SALE - Programvara
0 Varukorg
0,00 kr
Artiklar i varukorgen 0

Din varukorg är för närvarande tom

Resultat ()

Integritetspolicy

Internetsidan på www.automation24.se är ett erbjudande från Automation24 GmbH.

Stort tack för ditt besök på vår hemsida och för ditt intresse för våra produkter. Skyddet av dina personuppgifter ligger oss varmt om hjärtat.

Du kan alltid använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. I den mån en registrerad person vill ta vårt företags tjänster i anspråk kan det bli nödvändigt med en behandling av personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och om det inte finns någon rättslig grund för en sådan behandling så inhämtar vi alltid samtycke från den registrerade personen.

Behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad person) utförs alltid i överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och med de nationella dataskyddsbestämmelser som gäller för oss.

Med nedanstående integritetspolicy vill vi informera allmänheten om typ av, omfattning av och ändamål för de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Likaså informeras registrerade personer genom denna integritetspolicy om sina rättigheter.

Som ansvariga för uppgiftsbehandlingen har vi vidtagit ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna säkerställa ett så heltäckande skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via vår webbplats. Dataöverföring via internet kan dock alltid innehålla säkerhetsbrister så att ett hundraprocentigt skydd inte kan garanteras.

A. Definitioner

Denna integritetspolicy är beroende av de definitioner som använts i europeiska direktiv och förordningar vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 4 GDPR). Denna integritetspolicy ska vara lättläst och lättförståelig för var och en. För detta ändamål vill vi först kommentera de använda begreppen. I integritetspolicyn används bland annat följande begreppsdefinitioner:

 • ”personuppgifter” varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad person), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;
 • ”registrerad person” varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den för behandlingen ansvarige.
 • ”behandling” en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring;
 • ”begränsning av behandlingen” markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden;
 • ”profilering” varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar;
 • ”personuppgiftsansvarig” en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt;
 • ”mottagare” en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte;
 • ”tredje part” en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna;
 • ”samtycke” av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

till toppen av sidan

B. Namn och kontaktuppgifter till de ansvariga för behandlingen

Dessa dataskyddsanvisningar gäller för uppgiftsbehandling av:

Personuppgiftsansvarig:

Automation24 GmbH

Representeras av företagsledningen: Thorsten Schulze, Madhu Venkatesan

Hinsbecker Löh 10

45257 Essen

Tyskland

Tel: +49 (0) 201/5231300

Fax: +49 (0) 201/52313029

E-post: info@automation24.com

Dataskyddsrepresentant

HB E-Commerce Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Arcus Park Haus B

Torgauer Straße 233

D-04347 Leipzig

Email: automation24@datenschutz.hb-ecommerce.eu

till toppen av sidan

C. Insamling och lagring av personuppgifter samt typ av och ändamål med deras behandling

1. Vid besök på webbplatsen

Du kan alltid använda vår webbplats utan att avslöja din identitet. När du öppnar vår webbplats skickas automatiskt information genom den webbläsare som används på din terminal till servern för vår webbplats. Denna information sparas tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information registreras då utan din medverkan och sparas till dess att den automatiskt raderas:

 • Den anropande datorns IP-adress,
 • datum och klockslag för åtkomsten,
 • den hämtade filens namn och internetadress,
 • den webbplats varifrån åtkomst sker (referent-URL),
 • använd webbläsare och ev. namnet på din dator samt namnet på din internetleverantör.

Nämnda uppgifter behandlas av oss för följande ändamål:

 • Säkerställande av en friktionsfri uppbyggnad av webbplatsen,
 • säkerställande av en bekväm användning av våt webbplats,
 • utvärdering av systemsäkerhet och -stabilitet samt
 • för ytterligare administrativa ändamål.

Den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen är art. 6 stycke 1 s. 1 led f GDPR. Vårt berättigade intresse följer ur ovan uppräknade ändamål för uppgiftsinsamling. Inte i något fall använder vi de insamlade uppgifterna för ändamålet att dra slutsatser om din person.

Därutöver använder vi cookies samt analystjänster vid besök på webbplatsen. Närmare förklaringar om detta återfinns i denna integritetspolicy.

2. Vid användning av vårt kontaktformulär

Vid frågor av varje slag erbjuder vi dig möjlighet att ta kontakt med oss via ett färdigställt formulär på vår webbplats. Därvid krävs uppgift om en giltig e-postadress så att vi vet vem förfrågan kommer från och för att kunna besvara denna. Ytterligare uppgifter kan lämnas på frivillig grund. Det överlåtes åt dig att fritt besluta om du vill ange dessa uppgifter inom kontaktformulärets ram.

Uppgiftsbehandlingen för kontaktändamål sker enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led a GDPR på grundval av ditt frivilligt meddelade samtycke.

De personuppgifter som samlats in av oss för användning av kontaktformuläret raderas när den av dig ställda förfrågan har behandlats.

3. Beställning av en katalog eller andra informationsskrifter

Med denna service har du möjlighet att från oss beställa aktuella kataloger eller andra informationsskrifter som skickas till dig med posten eller erbjuds för nedladdning. För det krävs en registrering inom ramen för vilken du måste ange personuppgifter. De personuppgifter som du angett vid registreringen lagras av oss och används för eventuell avveckling av motsvarande beställning.

Uppgiftsbehandlingen för kontaktändamål sker enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led a GDPR på grundval av ditt frivilligt meddelade samtycke.

4. Vid beställningar via vår webbplats

Du kan registrera dig som kund för framtida beställningar på vår webbplats. Denna registrering innebär för dig fördelen att du i fall av en framtida beställning direkt kan logga in i vår butik med din e-postadress och ditt lösenord utan att behöva ange dina kontaktuppgifter igen. Ta kontakt med oss för beställningar utan kundkonto.

Dina personuppgifter matas då in i ett inmatningsfönster och förmedlas till oss och sparas. När du genomför en beställning via vår webbplats samlar vi till att börja med in följande uppgifter, såväl vid en gästbeställning som vid en registrering i butiken:

 • Tilltal, förnamn, efternamn,
 • en giltig e-postadress,
 • adress,
 • telefonnummer (fast och/eller mobil)

Insamlingen av dessa uppgifter utförs

 • för att kunna identifiera dig som vår kund;
 • för att bearbeta, uppfylla och avveckla din beställning;
 • för korrespondens med dig;
 • för fakturering;
 • för reglering av ev. föreliggande skadeståndskrav samt hävdande av eventuella anspråk gentemot dig;
 • för att säkerställa den tekniska administrationen av våt webbplats;
 • för att förvalta våra kunduppgifter.

Uppgiftsbehandlingen utförs på din beställning och/eller registrering och är nödvändig enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led b GDPR för de nämnda ändamålen för rimlig bearbetning av din beställning och för det ömsesidiga uppfyllandet av skyldigheter enligt köpekontraktet.

De personuppgifter som vi samlat in för avvecklingen av din beställning sparas tills den lagstadgade lagringstiden gått ut och raderas därefter, såvida vi inte enligt artikel 6 stycke 1 s. 1 led c GDPR på grund av skatte- eller handelsrättsliga lagrings- och dokumentationsskyldigheter (enl. handelslagen, strafflagen eller skattelagen) är ålagda en längre lagring eller du samtyckt till en längre gående lagring enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led a GDPR.

till toppen av sidan

D. Överföring av uppgifter

För att kunna bearbeta ditt ärende eller din beställning så effektivt som möjligt vidarebefordrar vi vid behov dina personuppgifter i enlighet med de lokala lagarna och föreskrifterna för olika ändamål och på olika sätt till följande mottagare:

 1. Externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster i vårt namn (däribland externa konsulter, affärspartner och professionella konsulter som advokater och bokhållare, tekniska supportfunktioner och IT-konsulter)
 2. Skatte-, kontroll- och andra myndigheter när vi i god tro är övertygade om att vi är lagligen eller på grund av annan föreskrift skyldiga att överlämna dessa uppgifter (exempelvis för att det föreligger en förfrågan från en skattemyndighet eller i samband med en väntad rättslig tvist)
 3. Kreditmarknadsbolag avseende kreditupplysningar
 4. Leverantörer av tryckalster och reklampartner
 5. Plattformar för och leverantörer av marknadsföringsteknik
 6. Logistikföretag

I de fall dina personuppgifter överlämnas till tredje part begränsas omfattningen av de överlämnade uppgifterna dock till nödvändigt minimum.

Vi överlämnar dina personuppgifter till tredje part endast om:

 • du uttryckligen har samtyckt därtill enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led a GDPR,
 • överföringen är nödvändig enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led f GDPR för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det inte föreligger någon orsak att anta att du har ett övervägande berättigat intresse av att dina uppgifter inte överlämnas,
 • det enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led c GDPR föreligger en laglig skyldighet till överföringen samt
 • detta är lagligen tillåtet och enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led b GDPR nödvändigt för avvecklingen av kontraktsförhållanden med dig.

Inom ramen för beställningsprocessen inhämtas ett samtycke från dig för överföring av dina uppgifter till tredje part.

Integration av betaltjänsten PayPal

Vid betalning med PayPal (Europe), S. à r.l. et Cie, S.C.A., 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, arkiveras de bankdata du använt för att betala med PayPal hos dem. Vi har ingen tillgång till dessa data. Överföringen av dina betalningsuppgifter till respektive betaltjänstleverantör kommer endast att ske om detta är nödvändigt för betalningsprocessen. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 S. 1 b DSGVO. De villkor och den sekretesspolicy som gäller för användning av denna betaltjänst är betaltjänstleverantörens. Du kommer att meddelas separat före användning av respektive tjänst. PayPals integritetspolicy når du via följande länk: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full.

till toppen av sidan

E. Länkar till tredje parts webbplatser

De länkar som publiceras på vår webbplats undersöks och sammanställs av oss med största möjliga omsorg. Emellertid har vi inget inflytande över den aktuella och framtida utformningen av de länkade sidorna. Vi är inte ansvariga för de länkade sidornas innehåll och gör uttryckligen inte dessa sidors innehåll till vårt eget. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll samt för skador som uppstår genom användning eller icke-användning av informationen ansvarar enbart operatören för den webbplats som hänvisats till. Den som endast hänvisar till publiceringen via en länk bär inget ansvar. För externa hänvisningar är vi ansvariga endast om vi har aktiv kännedom om dem, d.v.s. även om ett eventuellt olagligt eller straffbart innehåll, och det är tekniskt möjligt för oss och rimligen kan begäras av oss att förhindra dess användning.

till toppen av sidan

F. Automatiskt registrerade, ej personrelaterade uppgifter, generering av cookies, hjälpprogram och aktiva innehåll

Användning av cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade session cookies). Andra cookies kvarstår på din enhet och tillåter oss eller våra samarbetspartners (cookies från tredje part) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (ihållande cookies). När en cookie placerats, samlar och bearbetar den enskild användarinformation, såsom webbläsar- och platsdata samt IP-adressvärden individuellt. Hållbara cookies tas bort automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookien. I vissa fall används cookies för att förenkla orderprocessen genom att lagra inställningar (till exempel, komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för senare besök på webbplatsen). I den utsträckning som personliga cookies implementeras av oss, utförs behandlingen enligt artikel 6 para 1 lit. b DSGVO antingen för utförande av kontraktet eller i enlighet med artikel 6 para 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen för webbplatsens bästa möjliga funktionalitet samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidbesöket. Vi arbetar eventuellt med reklampartners för att hjälpa oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. I det här fallet, när du besöker vår webbplats, lagras cookies från partnerföretag på din hårddisk (cookies från tredje part). Om vi samarbetar med ovannämnda annonspartner, kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i följande punkter.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämmer individuellt för deras acceptans eller kan utesluta godkännande av cookies för specifika fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt på sättet som hanterar cookieinställningarna. Detta beskrivs i Hjälp-menyn i varje webbläsare, vilket förklarar hur du ändrar dina cookieinställningar. Dessa kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras i din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer Google dock dessförinnan att korta av din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en server hos Google i USA och kortas av där. Google kommer på uppdrag av ägaren till denna webbplats att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att till webbplatsägaren tillhandahålla andra tjänster som hör samman med webbplatsanvändningen. Den IP-adress som överförts från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data från Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara; vi vill dock påpeka att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan därutöver förhindra registreringen av de data (inkl. din IP-adress) som genererats genom cookien och som avser din användning av webbplatsen till Google samt Googles behandling av dessa data genom att ladda ned och installera det insticksprogram som finns under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Användning av Script-bibliotek (Google Webfonts)

UFör att göra vårt innehåll korrekt och grafiskt tilltalande i en webbläsare använder vi skriptbibliotek och fontbibliotek på denna webbplats, som till exempel Google webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Googles webbfonter överförs till webbläsarens cache för att förhindra fler laddningar. Om webbläsaren inte stöder Google webbfonter eller förbjuder åtkomst visas innehållet i en standardfont. Anrop med skriptbibliotek eller typsnittsbibliotek utlöser automatiskt en anslutning till bibliotekets administration. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande oklart huruvida och i så fall för vilka ändamål - att administratörer av dessa bibliotek samlar in data. Sekretesspolicy för Googles biblioteksadministration finns här: https://www.google.com/policies/privacy/.

Integration av Trusted Shops Trustbadge

För att visa vår Trusted Shops kvalitetsstämpel och eventuella insamlade recensioner, samt för att erbjuda alla Trusted Shops produkter för köparen efter att en order är slutförd, är Trusted Shops Trustbadge inkluderat på denna webbplats. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen som framför allt består av vår optimering av den marknadsföring som sker av våra erbjudanden i enlighet med artikel 6 punkt 1 s. 1 lit. f DSGVO. Trustbadge och de annonserade tjänsterna är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather str. 15 C, 50823 Köln. Vid anrop av Trustbadge lagrar webbservern automatiskt en s.k. serverloggfil, t.ex. din IP-adress, datum och tid för hämtning, mängden data och frågeställare (access-data) samt dokumenterar anropet. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över sju dagar efter avslutat besök. Övriga personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du samtyckt till att använda Trusted Shops produkter efter att ha avslutat en beställning eller redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller ingånget avtal mellan dig och Trusted Shops.

Använda bootstrap

På vår hemsida använder vi den fria frontend - CSS - Framework Bootstrap, utvecklad av Twitter Inc., 1355 market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Vi använder bl.a. denna tjänst på vår hemsida för att göra den visuellt tilltalande och konsekvent, med beaktande av egenskaperna hos den använda enheten. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 para 1 lit. f DSGVO. För mer information angående bootstrap, se https://getbootstrap.com/

till toppen av sidan

G. Registrerad persons rättigheter

Du har rätt att:

 1. enligt art. 15 GDPR begära upplysning om dina personuppgifter som behandlas av oss. Speciellt kan du begära upplysning om ändamålen med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras, förekomsten av rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av rätt till klagomål, dina uppgifters ursprung i den mån dessa inte har insamlats hos oss samt om förekomsten att automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering och i förekommande fall meningsfull information om dessa detaljer;
 2. enligt art. 16 GDPR begära ofördröjlig rättelse av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter som lagrats hos oss;
 3. enligt art. 17 GDPR begära radering av dina hos oss lagrade personuppgifter, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av skäl av allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 4. enligt art. 18 GDPR kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och vi inte längre behöver uppgifterna medan du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller har invänt mot behandling i enlighet med art. 21 GDPR;
 5. enligt art. 20 GDPR få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig;
 6. enligt art. 7 stycke 3 GDPR när som helst återkalla det samtycke du en gång meddelat oss. Detta har till följd att vi i framtiden inte längre får fortsätta den uppgiftsbehandling som förutsatte detta samtycke och
 7. enligt art. 77 GDPR lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du för detta ändamål vända dig till tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort, arbetsplats eller vid vårt huvudkontor.

till toppen av sidan

H. Rätt att göra invändningar

I den mån dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 s. 1 led f GDPR har du rätt att enligt art. 21 GDPR göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter ifall det föreligger skäl härtill som uppstår ur din särskilda situation eller ifall invändningen riktar sig mot direkt marknadsföring. I det senare fallet har du en allmän rätt att göra invändningar som utan uppgivande av en särskild anledning verkställs av oss.

Om du vill göra bruk av din rätt att göra invändningar räcker det med ett e-postmeddelande till: info@automation24.com.

till toppen av sidan

I. Datasäkerhet

Vi använder under webbplatsbesöket den spridda SSL-metoden (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. I regel rör det sig om 256 bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder en 256 bitars kryptering tillämpar vi i stället 128 bitars v3-teknik. Huruvida en enskild sida på vår webbplats överförs krypterad känner du igen på den slutna visningen av nyckel- eller låssymbolen i den nedre statusraden i din webbläsare.

Vi använder oss för övrigt av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillfällig eller avsiktlig manipulering, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.

till toppen av sidan

J. Aktualitet och ändring av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är giltig för närvarande och är av version maj 2018.

Genom vidareutvecklingen av vår webbplats och våra erbjudanden via den eller på grund av ändrade rätts- eller myndighetsföreskrifter kan det bli nödvändigt att ändra denna integritetspolicy.

till toppen av sidan