Stäng meny
Sensorsystem Sensorsystem Processinstrument Processinstrument
Processinstrument (1612 resultat) Visa alla
Tryckmätning Tryckmätning Flödesmätning Flödesmätning Nivåmätning Nivåmätning Temperatur- och fuktmätning Temperatur- och fuktmätning Processanalys Processanalys Processkontroll och övervakning Processkontroll och övervakning Systemkomponenter Systemkomponenter
Styrningsteknik Styrningsteknik
Styrningsteknik (244 resultat) Visa alla
LOGO! Modulära styrsystem LOGO! Modulära styrsystem SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Operatörspaneler HMI Operatörspaneler IO-Link IO-Link
IO-Link (24 resultat) Visa alla
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeringsverktyg IO-Link programmeringsverktyg
IoT-komponenter IoT-komponenter
IoT-komponenter (12 resultat) Visa alla
IoT-gateways IoT-gateways
Övriga komponenter Övriga komponenter
Övriga komponenter (25 resultat) Visa alla
Industriella USB-minnen Industriella USB-minnen Programvara Programvara
Säkerhetsteknik Säkerhetsteknik
Säkerhetsteknik (649 resultat) Visa alla
Säkerhetsgivare Säkerhetsgivare Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare Felsäkra styrsystem Felsäkra styrsystem Säkerhetslås Säkerhetslås Enheter för säkerhetsinmatning Enheter för säkerhetsinmatning Säker drivteknik Säker drivteknik
Industriell kommunikationsteknik Industriell kommunikationsteknik Mät- & Reglerteknik Mät- & Reglerteknik Kontroll och signalering Kontroll och signalering Kopplingsteknik Kopplingsteknik Ventiler och industriarmaturer Ventiler och industriarmaturer
Ventiler och industriarmaturer (36 resultat) Visa alla
Magnetventiler
Magnetventiler (36 resultat) Visa alla
2/2-vägsventiler 2/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler
Skyddsteknik Skyddsteknik Drivteknik Drivteknik Kapslingar Kapslingar Industribelysning Industribelysning Anslutningsteknik Anslutningsteknik Spänningsförsörjning Spänningsförsörjning Verktyg Verktyg Automation24 profilbutik Automation24 profilbutik ERBJUDANDEN ERBJUDANDEN
ERBJUDANDEN (1 resultat) Visa alla
Utförsäljning Utförsäljning
Utförsäljning (1 resultat) Visa alla
SALE - Programvara SALE - Programvara
0 Varukorg
0,00 kr
Artiklar i varukorgen 0

Din varukorg är för närvarande tom

Resultat ()

Allmänna villkor

Allmänna leveransvillkor

I. Allmänna villkor

1. De rättsliga förehavandena mellan leverantören och beställaren i samband med leverantörens leveranser och/eller tjänster (hädanefter: leveranser) lyder uteslutande under dessa allmänna leveransvillkor. Beställarens allmänna affärsvillkor gäller endast om leverantören uttryckligen har godkänt dem. Överensstämmande förklaringar från båda parter avgör omfattningen av leveranserna.

2. Leverantören förbehåller sig oinskränkt egendomsrätt och upphovsrelaterad nyttjanderätt till kostnadsförslag, ritningar och andra underlag (hädanefter: underlag). Underlagen får endast göras tillgängliga för tredje part efter föregående godkännande från leverantören och ska, om uppdraget inte tilldelas leverantören, på begäran och utan dröjsmål återlämnas till leverantören. Mening 1 och 2 gäller på motsvarande sätt beställarens underlag. Dessa får dock göras tillgängliga för en tredje part som leverantören har genomfört godkända leveranser till.

3. När det gäller standardprogramvara har beställaren icke-exklusiv rätt att använda överenskomna servicefunktioner i oförändrad form på överenskomna enheter. Beställaren får utan uttrycklig överenskommelse skapa en säkerhetskopia av standardprogramvaran.

4. Delleveranser är tillåtna om beställaren anser att de är rimliga.

5. I de här leveransvillkoren omfattar begreppet ”skadsståndsanspråk” även anspråk på ersättning för fruktlösa utgifter.

II. Priser, betalningsvillkor och kompensation

1. Priserna gäller från fabrik exklusive förpackning och med tillägg för lagstadgad moms för företagskunder. För privatkunder ingår moms.

2. Om leverantören har åtagit sig uppställning och montering och om inget annat har avtalats ska beställaren, utöver avtalad ersättning, stå för alla erforderliga extrakostnader, som t.ex. rese- och transportkostnader samt traktamente.

3. Betalningar sker på betalningsställe som väljs fritt av leverantören.

4. Beställaren kan endast kvitta med fordringar som är obestridliga eller rättsligt fastställda.

III. Egendomsförbehåll

1. Föremålen i leveranserna (förbehållsvaror) förblir leverantörens egendom tills samtliga anspråk på beställaren i enlighet med affärsavtalet har uppfyllts. Om värdet på de säkerhetsrätter som tillfaller leverantören överstiger alla säkrade anspråk med mer än 20 % ska leverantören på begäran från beställaren frisläppa motsvarande del av säkerhetsrätterna. Leverantören har då rätt att avgöra vilka säkerhetsrätter som ska frisläppas.

2. Så länge egendomsförbehållet gäller är pantsättning eller överlåtande av säkerheter inte tillåtet och vidareförsäljning är bara tillåtet om den sker inom återförsäljarens normala affärsverksamhet och endast under förutsättning att återförsäljaren får betalt av sina kunder eller om förbehållet att egendomen övergår till kunden först när kunden har betalat gäller.

3. Beställare som säljer vidare varor under egendomsförbehåll överlåter de uppkomna fordringarna och alla tillhörande rättigheter inklusive eventuella utestående fordringar som säkerhet till leverantören, utan att det krävs en särskild förklaring. Om förbehållsvarorna säljs vidare tillsammans med andra föremål utan att ett styckpris för förbehållsvarorna har avtalats överlåter beställaren den andel av den totala fordringen till leverantören som motsvarar priset leverantören fakturerade för förbehållsvarorna.

4.

a) Beställaren har rätt att bearbeta förbehållsvarorna eller att blanda eller sätta samman dem med andra varor. Bearbetningen sker hos leverantören. Beställaren ska förvara de nya varorna åt leverantören på ett ändamålsenligt sätt. De nya varorna betraktas som förbehållsvaror.

b) Leverantören och beställaren är överens om att om förbehållsvaror kombineras eller blandas med andra föremål, som inte tillhör leverantören, har leverantören deläganderätt i den nya varan till ett belopp motsvarande värdet av den kombinerade eller blandade förbehållsvaran i förhållande till de andra varornas värde vid tidpunkten för blandningen eller sammansättningen. Den nya varan är i detta fall en förbehållsvara.

c) Reglerna för överlåtelse av fordring enligt nr 3 gäller även för den nya varan. Överlåtelsen gäller dock bara upp till ett belopp motsvarande leverantörens beräknade värde på de bearbetade, sammansatta eller blandade förbehållsvarorna.

d) Beställare som sätter samman förbehållsvarorna med fast egendom eller rörliga föremål överlåter, utan krav på ytterligare förklaring, även den fordring som är säkerhet för sammansättningen, med alla tillhörande rättigheter, till ett värde som motsvarar förhållandet mellan de sammansatta förbehållsvarorna och de övriga varorna i sammansättningen vid tidpunkten för sammansättningen, till leverantören.

5. Fram till återgång från avtalet har beställaren befogenhet att driva in fordringar som överlåtits vid vidareförsäljning. Om det finns särskilda skäl, i synnerhet försenade betalningar, inställda betalningar, öppnande av ett insolvensförfarande, växelprotest, belägg för skuldsättning eller risk för betalningsoförmåga är leverantören berättigad att återkalla beställarens indrivningsrätt. Dessutom kan leverantören efter föregående meddelande och med en lämplig tidsfrist lämna ut säkerhetsöverlåtelsen, utnyttja de överlåtna fordringarna samt kräva att beställaren lämnar ut säkerhetsöverlåtelsen till kunderna.

6. Vid utmätning, beslagtagande eller andra åtgärder eller ingrepp från tredje part ska beställaren utan dröjsmål underrätta leverantören. När ett berättigat intresse kan beläggas ska beställaren utan dröjsmål tillhandahålla erforderlig information och erforderliga underlag för att leverantörens rättigheter gentemot kunden ska göras giltiga.

7. Om beställaren bryter mot kontraktsförpliktelser, främst vid betalningsoförmåga, är leverantören berättigad att, efter utgången av en i beställarens tycke lämplig frist, återta varorna och även häva avtalet. De rättsliga bestämmelserna om en frists giltighet påverkas inte. Beställaren är förpliktigad att återlämna varorna. Om egendomsförbehållet återställs eller hävs eller om varor under egendomsförbehåll utmäts föreligger ingen återgång från kontraktet, om inte leverantören uttryckligen skulle ha förklarat detta.

IV. Leveransfrister och dröjsmål

1. Efterlevnad av leveransfrister förutsätter att beställaren i tid inlämnar underlag, erforderliga tillstånd och frisläppningar, framför allt av planer, samt efterlevnad av avtalade betalningsvillkor och beställarens övriga förpliktelser. Om dessa förutsättningar inte uppfylls i tid förlängs fristen i lämplig utsträckning. Detta gäller inte om leverantören ansvarar för förseningen.

2. Om en tidsfrist inte hålls på grund av:

a) force majeure t.ex. mobilisering, krig, terrorhandling, uppror eller liknande händelser (t.ex. strejk, lockout),

b) virusangrepp eller liknande angrepp från tredje part på leverantörens IT-system, trots att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits,

c) hinder till följd av tyska, amerikanska samt andra tillämpliga nationella föreskrifter, EU-föreskrifter eller internationella föreskrifter i internationell rätt eller till följd av andra omständigheter som leverantören inte ansvara för, eller

d) om leveranser till leverantören inte skett i tid eller på rätt sätt, förlängs tidsfristen i lämplig utsträckning.

3. Om leverantören är försenad med leveransen kan beställaren ? om det kan bevisas att förseningen har skadat beställaren ? kräva kompensation för varje påbörjad vecka som förseningen varat på 0,5 %, totalt dock högst 5 % av priset för den del av leveransen som på grund av förseningen inte kunnat användas på ändamålsenligt sätt.

4. Skadeståndsanspråk från beställaren till följd av försening samt skadeståndsanspråk istället för tjänsten, som överstiger de angivna gränserna i nr 3, är uteslutna i alla fall av försenad leverans, även om den av leverantören angivna fristen är överskriden. Det gäller inte i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet eller till följd av skador på liv, lem eller hälsa. Beställaren kan endast återställa avtalet inom ramen för de rättsliga bestämmelserna om leverantören ansvarar för den försenade leveransen. De nämnda reglerna ska inte medföra en förändring av bevisbördan till nackdel för beställaren.

5. Beställaren är förpliktigad att på leverantörens begäran och inom en lämplig tidsfrist meddela om han på grund av den försenade leveransen vill återställa avtalet eller ta emot leveransen.

6. Om försändelse eller överlämnande på beställarens begäran försenas med mer än en månad efter meddelande om leveransberedskap kan beställaren faktureras för lagerkostnader motsvarande 0,5 % av leveransens pris för varje påbörjad månad, dock högst 5 %. Avtalsparterna har rätt att påvisa högre eller lägre lagerkostnader.

V. Riskövergång

1. Om beställaren är ett företag övergår risken även vid fraktfri leverans till beställaren enligt följande:

Vid leveranser utan uppställning eller montering på dagen då försändelsen levereras eller hämtas. På beställarens begäran och bekostnad ska leverantören försäkra leveransen mot transportrisker.

2. När försändelse, överlämnande, inledning, uppställning eller montering, övertagande och idrifttagning på egen anläggning eller provdrift fördröjs av skäl som är beställarens ansvar eller om beställarens mottagande av leveransen fördröjs av andra skäl, övergår risken på beställaren.

VI. Uppställning och montering

För uppställning och montering gäller, om inget annat avtalats skriftligen, följande bestämmelser:

1. Beställaren ska stå för kostnaderna för och utan dröjsmål ställa följande till förfogande

a) Vid leveranser med uppställning eller montering på dagen för överlämnande för idrifttagande hos beställaren eller, så långt det är överenskommet, efter korrekt installation.

b) Alla markarbeten, byggarbeten och andra arbeten som inte omfattas av branschen, inklusive nödvändig teknisk personal samt extrapersonal, byggmaterial och verktyg.

c) Erforderliga föremål och material för montering och idrifttagande, som t.ex. ställningar, lyftredskap och andra anordningar samt bränsle och smörjmedel.

d) Energi och vatten till uppställningsplatsen, inklusive anslutningar, uppvärmning och belysning.

e) Tillräckligt stora, lämpliga, torra och låsbara utrymmen för förvaring av maskindelar, instrument, material, verktyg etc. på uppställningsplatsen samt lämpliga arbets- och rastutrymmen för monteringspersonalen, inklusive sanitära anläggningar som är anpassade till omständigheterna. I övrigt ska beställaren vidta samma skyddsåtgärder för leverantörens och monteringspersonalens egendom på byggplatsen, som beställaren skulle ha vidtagit för den egna egendomen.

2. Uppställning och montering kan inte utföras förrän erforderliga förberedelser och föremål finns tillgängliga på uppställnings- eller monteringsplatsen. Innan monteringen påbörjas måste alla förberedelser ha kommit så långt att uppställningen eller monteringen kan påbörjas enligt överenskommelse och genomföras utan avbrott. Tillfartsvägar samt uppställnings- eller monteringsplatsen ska vara jämnade och röjda.

3. Om uppställningen, monteringen eller idrifttagningen fördröjs på grund av omständigheter som leverantören inte ansvarar för, ska beställaren i lämplig omfattning stå för kostnaderna för väntetiden och dessutom för erforderliga resor för leverantören eller monteringspersonalen.

4. Beställaren ska varje vecka godkänna leverantörens uppgifter om monteringspersonalens arbetstid samt utan dröjsmål godkänna den utförda uppställningen, monteringen eller idrifttagningen.

5. Om leverantören kräver att leveransen accepteras efter färdigställandet ska beställaren göra detta inom två veckor. Leveransen betraktas som accepterad om beställaren inte utnyttjar fristen på två veckor eller när leveransen – eventuellt efter att en överenskommen testfas är avslutad – tagits i drift.

VII. Acceptans

Beställaren är skyldig att acceptera leveranser som uppvisar obetydliga brister.

VIII. Annullering

Återgång

Du har rätt att inom 14 dagar och utan att ange skäl återställa detta avtal. Återgångsfristen är 14 dagar från den tidpunkt då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har fått tillgång till varorna.

Om du vill utnyttja din rätt till återgång från avtalet ska du kontakta oss (Automation24 GmbH, Heinrich Held Str. 34, 45133 Essen, Phone: +46(0)8517117 83; Fax: 0201 52313029, e-postadress: info@automation24.se) med en entydig förklaring (t.ex. i ett brev, ett fax eller ett e-postmeddelande) till ditt beslut att återställa detta avtal.

Följder av återgången

Om du återställer detta avtal ska vi betala tillbaka alla inbetalningar, som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader, som har tillkommit på grund av att du har valt ett annat leveranssätt än den prisvärda standardleveransen som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter den dag, då vi mottog meddelandet om återgång från detta avtal. Vid återbetalningen använder vi samma betalningssätt,som du använde vid den ursprungliga transaktionen om vi inte uttryckligen har avtalat något annat med dig. Återbetalningen innebär inte några avgifter för dig.

Vi kan neka återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du kan visa att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar först. Varorna ska skickas tillbaka eller överlämnas utan dröjsmål eller senast 14 dagar efter den dag, då du meddelade oss om återgången från avtalet. Fristen efterlevs om varorna skickas tillbaka innan fristen på 14 dagar har löpt ut.

Du står för kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Du står endast för en mindre värdeförlust på varorna om det efter test av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion kan bevisas att värdeförlusten beror på att du har använt varan på ett olämpligt sätt.

Artiklar som har konfigurerats individuellt, tillverkats eller anpassats i längd för ditt köp samt tjänster av alla slag, är i grunden uteslutna från annullering och utbyte. För varor inom kategorierna säkerhetsteknik och programvara är endast returer i oöppnat skick möjliga.

IX. Materiella defekter

Leverantören har ansvar för materiella defekter enligt följande:

1. Alla delar eller funktioner som uppvisar materiella defekter ska, om leverantören så önskar, kostnadsfritt förbättras, levereras på nytt eller tillhandahållas på nytt under förutsättning att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången.

2. Preskriptionstiden för kompletteringsanspråk är 12 månader från preskriptionsårets början. Motsvarande villkor gäller vid återgång och minskning. Preskriptionstiden gäller inte om lagen, enligt §§ 438 stycke 1 nr 2 (byggnader och komponenter som används till byggnader), 445b (begränsning av returanspråk) och 634a stycke 1 nr 2 (byggdefekter) i BGB, föreskriver längre frist, om defekten dolts med uppsåt eller om en kvalitetsgaranti inte uppfyllts. De lagstadgade reglerna om uppskov för preskriptionstidens slut, preskriptionsuppskov och fristens förnyelse är oförändrade.

3. Beställaren ska lämna in reklamation skriftligen och utan dröjsmål.

4. Vid en reklamation kan beställarens betalningar hållas inne i en omfattning som motsvarar varans materiella defekt. Beställaren kan bara hålla inne med en betalning när en reklamation har godkänts och det inte finns några tvivel om att den är berättigad. Beställaren har inte rätt att hålla inne med en betalning om defekten är preskriberad. Om reklamationen har gjorts på felaktiga grunder har leverantören rätt att kräva ersättning av beställaren för kostnaderna för detta.

5. Leverantören har möjlighet att komplettera leveransen inom en lämplig tidsfrist.

6. Om kompletteringen inte sker korrekt kan beställaren ? utan att det påverkar några skadeståndsanspråk enligt nr 10 ? häva avtalet eller minska ersättningen.

7. Reklamationer kan inte göras vid obetydliga avvikelser från den överenskomna beskaffenheten eller obetydliga inskränkningar i användbarheten, vid naturligt slitage eller vid skador, som uppstått efter riskövergången till följd av felaktig eller vårdslös behandling, oskälig belastning, olämplig utrustning, bristfälliga byggarbeten, olämplig byggnadsgrund eller skador som uppstått på grund av särskilda yttre omständigheter som inte kunnat förutses i avtalet samt vid programvarufel som inte är reproducerbara. Om beställaren eller tredje part utför icke-fackmässiga ändringar eller reparationsarbeten omfattas inte dessa, eller följderna av dessa, av reklamationsrätten.

8. Beställarens anspråk rörande utgifter som uppkommit vid kompletteringar, främst transport-, väg-, arbets- och materialkostnader, är uteslutna om utgifterna har ökat till följd av att föremålet för leveransen i efterhand förflyttades till annan plats än beställarens adress, såvida inte förflyttningen överensstämmer med föremålets ändamålsenliga användning.

9. Beställaren kan endast göra anspråk på leverantören angående återgång enligt 445a BGB (säljarens regressrätt) om beställaren inte har ingått avtal med sin köpare som går utöver de rättsliga reklamationsanspråken. Omfattningen av beställarens återgångsanspråk gentemot leverantören enligt § 445b stycke 2 BGB gäller från nr 8.

10. Beställarens skadeståndsanspråk på grund av en materiell defekt är uteslutna. Detta gäller inte om defekten dolts med uppsåt eller om en kvalitetsgaranti inte har uppfyllts, vid skador på liv, lem eller hälsa och vid grov vårdslöshet från leverantörens sida. De nämnda reglerna ska inte medföra en förändring av bevisbördan till nackdel för beställaren. Ytterligare eller andra anspråk från beställaren till följd av en materiell defekt som regleras i art. VIII är uteslutna.

X. Industriellt rättsskydd och upphovsrätt; rättslig brist

1. Om inte annat har avtalats är leverantören skyldig att utföra leveransen endast i det land som leveransorten befinner sig i oberoende av industriellt rättsskydd och upphovsrätt för tredje part (hädanefter: rättsskydd). Om tredje part ställer berättigade anspråk på beställaren till följd av brott mot industriellt rättsskydd eller upphovsrätt, på grund av från leverantören levererade avtalsmässigt använda produkter, har leverantören följande ansvar gentemot beställaren inom tidsfristen som beskrivs i art VIII nr 2:

a)Leverantören ska enligt egna önskemål och på egen bekostnad, antingen få till stånd en nyttjanderätt, ändra leveransen så att den inte bryter mot rättsskyddet eller byta ut den. Om leverantören inte kan uppfylla dessa villkor kan beställaren använda rätten till återgång eller minskning.

b)Leverantörens skyldighet att betala skadestånd anges i art. XII.

c) Leverantörens ovannämnda förpliktelser gäller endast om beställaren utan dröjsmål skriftligen underrättar leverantören om de anspråk som tredje part gör gällande, inte medger brott mot rättsskyddet och förbehåller leverantören rätt till samtliga försvarsåtgärder och förlikningsförhandlingar. Om beställaren upphör att använda varorna av skademinskningsorsaker eller andra betydande orsaker är beställaren skyldig att meddela tredje part att den avbrutna användningen inte är kopplad till brott mot rättsskyddet.

2. Beställarens anspråk är uteslutna om beställaren själv har brutit mot rättsskyddet.

3. Beställarens anspråk är dessutom uteslutna om brott mot rättsskyddet sker till följd av särskilda krav från beställaren, till följd av användning som leverantören inte kunnat förutse eller orsakas av att beställaren ändrar produkten eller använder den tillsammans med produkter som inte har levererats av leverantören.

4. I händelse av brott mot rättsskyddet gäller beställarens anspråk som regleras i nr 1 och i övrigt bestämmelserna i art. VIII nr 4, 5 och 9.

5. Om det föreligger andra rättsliga brister gäller bestämmelserna i art. VIII.

6. Ytterligare eller andra anspråk från beställaren än de som regleras i art. IX gentemot leverantören och dennes underleverantörer på grund av brott mot rättsskyddet är uteslutna.

XI. Förbehåll för uppfyllande

1. Uppfyllandet av avtalet är förbehållet att det inte finns några hinder i form av tyska, amerikanska eller andra tillämpliga nationella föreskrifter, EU-föreskrifter eller internationella föreskrifter i internationell rätt eller några embargon eller andra sanktioner.

2. Beställaren är skyldig att tillhandahålla all information och alla underlag som behövs för export, överföring och import.

XII. Omöjlighet, tillägg till avtalet

1. Om leveransen inte kan genomföras av en anledning som leverantören ansvarar för har beställaren rätt att kräva skadestånd. Beställarens skadeståndsanspråk begränsas dock till 10 % av värdet på den del av leveransen som till följd av denna omöjlighet inte kan tas i drift. Denna inskränkning gäller inte i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet eller skador på liv, lem eller hälsa. Detta medför inte förändrad bevisbörda till nackdel för beställaren. Beställarens rätt till återgång från kontraktet påverkas inte.

2. I den utsträckning händelser i den mening som avses i artikel IV nr 2 a) till c) avsevärt förändrar leveransens ekonomiska betydelse eller innehåll, eller har avsevärd inverkan på leverantörens verksamhet, justeras avtalet på lämpligt sätt och i god tro. I den utsträckning detta är ekonomiskt oförsvarbart har leverantören rätt att häva kontraktet. Detsamma gäller om erforderliga exporttillstånd inte tilldelas eller inte kan användas. Leverantörer som vill utöva denna rättighet ska utan dröjsmål, så snart konsekvenserna av den aktuella händelsen är kända, meddela beställaren, även då en förlängning av leveranstiden har avtalats med beställaren.

XIII. Andra skadeståndsanspråk; preskription

1. Om det inte regleras någon annanstans i dessa allmänna affärsvillkor är beställarens skadeståndsanspråk, oberoende av rättslig grund, i synnerhet för brott mot skyldigheter och för otillåten handling uteslutna.

2. Detta gäller inte vid följande tillämpning:

a) enligt produktansvarslagen,

b) i händelse av uppsåt,

c) vid grov vårdslöshet från innehavare, rättsliga företrädare eller chefer,

d) vid bedrägeri,

e) om garantin inte uppfylls,

f) vid skador på liv, lem eller hälsa

g) vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser.

Skyddskläder och skyddsanordningar som krävs till följd av särskilda förhållanden på monteringsplatsen. Innan monteringsarbetet påbörjas ska beställaren utan uppmaning tillhandahålla information om placeringen av ström-, gas- och vattenledningar och liknande anläggningar samt erforderlig byggnadsinformation.

Skadeståndet för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser begränsas dock till avtalstypiska, förutsebara skador, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

3. De nämnda reglerna ska inte medföra en förändring av bevisbördan till nackdel för beställaren.

XIV. Sanktioner mot Ryssland och Vitryssland

I enlighet med tillämpliga exportkontrollbestämmelser och de sanktioner som råder mot Ryssland och Vitryssland gäller för samtliga produkter och reservdelar hos Automation24 att de

a) inte används, direkt eller indirekt, för verksamhet som rör utveckling, underhåll, tillverkning, användning eller lagring av kemiska- eller biologiska vapen samt kärnvapen, missiler eller massförstörelsevapen,

b) inte används för konstruktion, installation eller inbyggnad i utrustning som är eller kan ha samband med ett kärntekniskt ändamål,

c) endast får användas för civila slutanvändningar

d) inte används, direkt eller indirekt, för aktiviteter relaterade till oljeutvinning och produktion av djuphavsolja, utforskning och produktion av arktisk olja eller skifferoljeprojekt i Ryssland,

e) inte får användas i regionen Donetsk, Luhansk, Krim eller Sevastopol,

f) inte får levereras, direkt eller indirekt, till någon part som är listad på någon lista över sanktionerade parter (SPL) eller till enheter i Ryssland och Vitryssland där börsnoterade parter direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av ägandet.

Det noteras uttryckligen att listade produkter med dubbla användningsområden inte överhuvudtaget får skickas till Ryssland och Vitryssland.

XV. Plats och tillämplig lag

1. Om köparen är en affärsman, skall mötesplats för alla tvister som uppstår direkt eller indirekt av avtalet endast vara leverantörens verksamhetsort. Emellertid kan Leverantören också väcka talan vid beställarens verksamhetsort.

2. Detta kontrakt och dess tolkning skall regleras enligt tysk lagstiftning, med undantag för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor (CISG).

XVI. Uppdelningsklausul

En rättslig ogiltighet av en eller flera bestämmelser i detta avtal påverkar inte på något sätt giltigheten av de återstående bestämmelserna. Detta gäller inte om det skulle vara oskäligt betungande för en av parterna att tvingas fullfölja kontraktet.

till toppen av sidan